Privacy statement

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op en geldig per 14 augustus 2018. 

Welke medicijnen of hulpmiddelen u gebruikt en waarvoor, is uiteraard privé. Om uw recept op de juiste manier te kunnen verwerken, worden in een apotheek verschillende gegevens vastgelegd. De belangrijkste zijn uw persoons- en medicijngegevens. De grondslagen voor het vastleggen en gebruiken van uw gegevens zijn de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de privacywetgeving. Vanuit de WGBO is BENU Apotheek ook verplicht uw gegevens in een dossier vast te leggen en te onderhouden. Lees meer over de WGBO op de website van de KNMP.

Welke gegevens worden in de apotheek verwerkt?

BENU Apotheek legt gegevens over uw medicijngebruik vast. BENU Apotheken B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke.

Dit privacy statement geldt ook voor apotheken die tot BENU Apotheek behoren en ook verwerkingsverantwoordelijke zijn:

  • Apotheken die zich presenteren onder de naam en uitstraling van BENU Apotheek en waarin BENU Nederland B.V. (KvK 30094693) een belang heeft.
  • Apotheken waarmee BENU Nederland B.V (KvK 30094693) een partner overeenkomst heeft gesloten. 

Door het vastleggen van uw medicijngebruik kan BENU Apotheek controleren of het voorgeschreven medicijn in uw situatie veilig gebruikt kan worden. Zo worden gegevens vastgelegd die te maken hebben met uw gezondheid, voor zover u deze heeft doorgegeven aan de apotheek: allergieën, chronische ziektes, eventuele zwangerschap, enzovoorts. Daarnaast legt BENU Apotheek gegevens vast over de medicijnen die u gebruikt, evenals andere informatie die van belang kan zijn voor uw behandeling. U heeft het recht om uw eigen dossier in te zien, te laten aanvullen, te corrigeren, te verwijderen of af te schermen. U heeft ook het recht om de verwerking of de overdraagbaarheid van uw gegevens te beperken. BENU Apotheek bewaart uw dossier volgens de wettelijke termijn ten minste 15 jaar in de apotheek. U kunt bij uw apotheek altijd een medicijnoverzicht aanvragen.

Bent u ontevreden over de wijze waarop BENU Apotheek met uw gegevens omgaat? Het is prettig als u eerst contact opneemt met uw apotheker om dit te bespreken. BENU Apotheek neemt klachten serieus en legt elke klacht schriftelijk vast. Komt u er niet uit met de apotheker? Dan kunt u gebruik maken van onze klachtenregeling. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij onze Functionaris Gegevensbescherming (bereikbaar via e-mail: dpo@brocacef.nl). Komt u er niet uit met BENU Apotheek? Dan kunt u uw klacht daarna voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Welke gegevens legt BENU Apotheek vast en met welk doel?

Persoonsgegevens

Gegevens  Doel
 naam, adres, postcode, woonplaats  contact met u leggen en onderhouden
 Burgerservicenummer  verplichte identificatie
 geboortedatum (en datum van overlijden)  identificatie
 Geslacht  identificatie
 telefoonnummer, e-mailadres  contact met u leggen en onderhouden
 naam huisarts, specialisten of andere zorgverleners  contact leggen en onderhouden

Financieel-administratieve gegevens

Gegevens  Doel
Verzekeringsgegevens  controle of u bent verzekerd
Machtigingsgegevens  automatisch afschrijven bij u
Declaratiegegevens  declareren bij uw zorgverzekeraar of bij u
datum inschrijving (en vertrek)   contact onderhouden en dossiervorming

Medische en farmacotherapeutische gegevens

Gegevens   Doel 

 therapie-/behandel-/medicijngegevens

Zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming

 indicaties/reden van voorschrijven (als bekend zijn)  Zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming
 contra-indicaties, allergieën en intoleranties (als deze bekend zijn)  Zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming
Laboratoriumuitslagen
(als bekend zijn en als deze van belang zijn
voor veilig gebruik van medicijnen)
 Zorg verlenen:
- beoordeling van uw gezondheid
- adviseren over medicijngebruik
- dossiervorming

Overdragen gegevens

In de apotheek gaat BENU Apotheek zeer zorgvuldig om met uw gegevens. De apotheker en de apothekersassistentes hebben een beroepsgeheim. Zij mogen niets over u doorvertellen aan anderen. Daarnaast mogen alleen diegenen die betrokken zijn bij uw behandeling, zoals uw voorschrijver en de apotheker, uw dossier inzien. Om een goede behandeling mogelijk te maken, kan het noodzakelijk zijn dat uw voorschrijver en uw apotheker onderling overleggen. Bijvoorbeeld wanneer een allergie wordt geconstateerd, twee middelen niet samen kunnen worden gebruikt, of er bijwerkingen optreden. 

Wanneer en aan wie kan BENU Apotheek uw gegevens nog meer geven?

  • Aan een bereidingsapotheek (deze apotheek bereidt een medicijn op maat), aan een central filling-apotheek (deze apotheek verzorgt onder andere medicijnen voor herhaalrecepten) die de verpakkingsopdracht verzorgt, of aan een bedrijf dat medicijnen verpakt in een doseerverpakking.
  • Wanneer u medicijnen ophaalt in een dienstapotheek in de regio, kan deze apotheek uw gegevens opvragen bij uw eigen apotheek. Zo controleert de dienstapotheek of u het medicijn dat is voorgeschreven veilig kan gebruiken. De dienstapotheek mag uw gegevens alleen opvragen als u hen hiervoor toestemming heeft gegeven. Zie hierna de alinea Medische gegevens delen.
  • Om de kosten van uw medicijnen te kunnen declareren, geeft uw BENU Apotheek aan uw zorgverzekeraar door welke medicijnen aan u zijn verstrekt.
  • Uw BENU Apotheek screent uw medicijngegevens geautomatiseerd om mogelijke verbeteringen in uw farmacotherapie te signaleren en u optimaal te begeleiden in het gebruik van uw medicijnen. Dit gebeurt met beslisregels die op basis van wetenschap, behandelrichtlijnen of contractafspraken worden vormgegeven. 
  • Wij delen uw gegevens ook met een financiële dienstverlener waarmee wij een overkomst gesloten hebben. Zo kunnen zij bijvoorbeeld facturen verwerken. 
  • Aan derden partijen om analyses uit te voeren ter ondersteuning van de bedrijfsvoering en verdere optimalisering van diensten/services.

In spoedeisende situaties kan BENU Apotheek uw gegevens doorgegeven aan zorgverleners in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Hiervoor wordt vooraf toestemming aan u gevraagd. Wanneer dit niet mogelijk is of in levensbedreigende situaties, maakt de apotheker een afweging of het verstrekken van persoonlijke gegevens noodzakelijk en verantwoord is.
 

Klanttevredenheidsonderzoek

Uw e-mailadres kan worden gebruikt om uw ervaringen met BENU Apotheek te meten via een klanttevredenheidsonderzoek. BENU Apotheek wil zelf graag weten wat u van onze dienstverlening vindt, maar is ook verplicht vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) klantervaringen te meten. Dit onderzoek is anoniem en wordt daarom uitgevoerd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Dit bureau heeft geen inzicht in uw medicijngegevens.
 

Medische gegevens delen? 

Op www.volgjezorg.nl kunt u toestemming geven of uw toestemming intrekken voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens voor raadpleging via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Uw huisarts, apotheek of andere zorgverlener mag uw medische gegevens dan laten raadplegen door een andere zorgverlener, zoals een waarnemend huisarts, de huisartsenpost, de dienstapotheek of een medisch specialist in het ziekenhuis. Zij mogen uw gegevens alleen inzien als dat nodig is voor uw behandeling. 
U moet voor iedere zorgverlener apart toestemming geven via www.volgjezorg.nl. Als u toestemming heeft gegeven, verwerkt uw huisarts of apotheek dat in uw dossier. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Bedenkt u dan wel dat uw medische gegevens dan niet meer te raadplegen zijn.

Voorlichting en verstrekking van medicijnen

De apotheker of apothekersassistent van BENU Apotheek informeert u mondeling over medicijnen en hulpmiddelen. Eventueel geeft hij of zij u nog extra schriftelijke informatie mee. Bij het geven van deze informatie wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw privacy.

Tip voor uw privacy

Let erop dat u zelf etiketten verwijdert voordat u oude medicijnen komt inleveren. Deze etiketten bevatten uw persoonsgegevens.

Gesprekken die wat langer duren of die over privacygevoelige zaken gaan, voeren zij over het algemeen in een aparte spreekkamer. Ook kunt u hier altijd zelf om vragen, als u daar behoefte aan heeft. Als er voor een andere persoon  medicijnen klaarstaan, geeft de apotheker of de apothekersassistent deze medicijnen alleen mee als die andere persoon u toestemming heeft gegeven om de medicijnen af te halen. Haalt iemand anders de medicijnen namens u af? Dan informeert BENU Apotheek deze persoon over het gebruik van de medicijnen, tenzij u vooraf heeft aangegeven dat u dit niet wilt. Privacygevoelige informatie vernietigt BENU Apotheek in de apotheek apart.

Online services 

Persoonsgegevens die u via de BENU website aan de apotheek doorgeeft, worden eveneens vertrouwelijk behandeld. Het versturen van gegevens gebeurt via een beveiligde verbinding. 

Cookies 

Wij gebruiken op onze website functionele, analytische en tracking cookies. Alle informatie hierover leest u in ons cookiebeleid

Contact  

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via e-mail dpo@brocacef.nl

 

Deze tekst is gedeeltelijk gebaseerd op KNMP informatie.